top of page

RI&E

Ontdek hoe een professionele RI&E uw organisatie kan versterken

 

De kans is groot dat u een RI&E-verplichting heeft. Wist u dat?

 

 “Inventariseren” betekent het in kaart brengen van de gevaren.”Evalueren” betekent zoveel als het inschatten van de risico’s en deze vergelijken met de wettelijke normen of beleidsregels. Afgezien van de wettelijke verplichting, eist de VGM Checklijst voor Aannemers (VCA) dat een VCA-gecertificeerd bedrijf een RI&E tot haar beschikking heeft.

Wat is dan een RI&E?

 

Een RI&E geeft inzicht in de sterke en zwakke punten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van het bedrijf. Elke werkgever moet onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Onderwerpen als arbobeleid, gevaarlijke stoffen, lawaai, lichamelijke belasting, ziekteverzuim, vluchtwegen, werkdruk, voorlichting, werken met beeldschermen en agressie komen hierbij aanbod. Dit onderzoek, dat schriftelijk moet worden vastgelegd, wordt een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) genoemd. Een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt dus deel uit van de RI&E.

 

De werkgever is verplicht de RI&E door een gecertificeerde kerndeskundige te laten toetsen. Er is slecht één uitzondering: Werkgevers die niet meer dan 40 uur per week arbeid laten verrichten (door één of meerdere werknemers gezamenlijk) en vrijwilligersorganisaties zijn van deze verplichting vrijgesteld. De RI&E dient te worden bijgesteld bij zodra gewijzigde werkmethoden, werkomstandigheden of technische innovaties hiertoe aanleiding geven.

Waarom een RI&E?

 

Een goed arbobeleid draagt bij aan beter werkklimaat. Een goed werkklimaat heeft een positieve invloed op terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit draagt direct en indirect bij aan verbetering van de bedrijfsresultaten. Om een arbobeleid te kunnen realiseren is het belangrijk dat de werkgever inzicht heeft in de risico’s die zich in zijn bedrijf voordoen. Dit inzicht helpt de werkgever om de risico’s adequaat te kunnen aanpakken.

En dat plan van aanpak dan?

 

In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn concrete maatregelen in verband met de geïnventariseerde risico’s worden genomen. Tevens dient de werkgever jaarlijks te rapporteren aan de werknemers (OR) over de uitvoering van het plan van aanpak.

Wie controleert dat?

 

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert werkgevers op de naleving van deze RI&E-verplichting. Tevens toetst zij de praktijkomstandigheden op de “werkvloer” aan de RI&E en het plan van aanpak.

Wat doet ISOLEASE voor u?

 

Onze veiligheidskundigen kunnen een volledige RI&E verzorgen. Aan de hand van een uitgebreide checklist worden de processen in uw bedrijf geïnventariseerd. Onder andere door middel van het houden van interviews, het bekijken van de werkplekken en het inventariseren van gegevens van bijvoorbeeld verzuimcijfers wordt de benodigde informatie verzameld. Tevens wordt bepaald welke wet- en regelgeving van toepassing is en worden deze vergeleken met uw huidig beleid. De bevindingen worden vastgelegd in een conceptrapportage, waarin naast de gesignaleerde knelpunten ook oplossingsrichtingen en prioriteiten worden vermeld. Na een bespreking met u van de conceptrapportage wordt het rapport definitief gemaakt. En dan mag u aan de slag.

de voordelen

niet onbelangrijk

  • Actieve veiligheid: Identificeer risico's voordat ze problemen veroorzaken, wat leidt tot minder ongevallen en verzuim.

  • Kostenbesparing: Een effectieve RI&E kan op lange termijn aanzienlijke besparingen opleveren.

  • Compliance en gemoedsrust: Zorg ervoor dat u voldoet aan de wettelijke vereisten en weet dat u de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers serieus neemt.

  • Versterkt imago: Laat zien dat u prioriteit geeft aan een veilige en verantwoorde werkomgeving.

bottom of page