top of page

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ISOLEASE B.V., versie 01 mei 2018
 
1.Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden : De onderhavige bepalingen. ISOLEASE :
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ISOLEASE B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24408674.
Opdrachtgever : De partij die ISOLEASE contracteert c.q. beoogt te contracteren.
Opdracht : Iedere overeenkomst tussen ISOLEASE en de opdrachtgever tot het leveren van producten en/of diensten aan de opdrachtgever.
Offerte : Elk mondeling of schriftelijk aanbod van ISOLEASE om een opdracht met de opdrachtgever aan te gaan.
Product(en) : Alle door ISOLEASE in het kader van de opdracht ontwikkelde managementsystemen, rapporten, adviezen, audits, Quick Scans, risico inventarisaties en -evaluaties, plannen en andere stoffelijke of digitale objecten.
Dienst(en) : Alle door ISOLEASE en/of haar hulppersonen te verrichten werkzaamheden.

2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan een opdrachtgever en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en ISOLEASE.

 2. Wijzigingen van de opdracht of afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer ISOLEASE dit schriftelijk heeft bevestigd.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 5. Als ISOLEASE niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet meer van toepassing zijn of dat ISOLEASE in enige mate het recht zou verliezen om alsnog de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 6. Alle personen die door ISOLEASE bij de voorbereiding of uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

 7. ISOLEASE heeft het recht haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. ISOLEASE zal in dat geval de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.


3 Offertes en totstandkoming opdracht

 1. Een offerte van ISOLEASE is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2. Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij de aanbieding uitdrukkelijk anders vermeldt. ISOLEASE is niet gebonden wanneer een aanbieding na de genoemde termijn door de opdrachtgever wordt aanvaard.

 3. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan ISOLEASE is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële c.q. relevante informatie aan ISOLEASE is verstrekt. ISOLEASE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van door de opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan. 

 4. De in een offerte vermelde tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij ISOLEASE anders vermeldt.

 5. De opdracht komt tot stand nadat de opdrachtgever de door ISOLEASE uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard of wanneer ISOLEASE een mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever heeft bevestigd. Indien de offerte niet op enige wijze door de opdrachtgever wordt bevestigd en ISOLEASE met instemming van de opdrachtgever toch tot uitvoering van de opdracht overgaat, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

 6. Mondelinge toezeggingen verbinden ISOLEASE pas nadat zij deze toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

 7. ISOLEASE kan niet aan een offerte worden gehouden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan op een kennelijke vergissing of verschrijving berust.

 8. Tevens is ISOLEASE niet gebonden wanneer de aanvaarding van de offerte, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij ISOLEASE schriftelijk meedeelt met de afwijkende aanvaarding in te stemmen.

 9. Een samengestelde offerte of aanbieding van meerdere producten of diensten verplicht ISOLEASE niet tot het verrichten van een deel van de overeengekomen prestatie tegen een deel van de prijs.

 10. ISOLEASE heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


4 Uitvoering van de opdracht

 1. ISOLEASE zal zich inspannen om de opdracht op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De reikwijdte van deze verplichting is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van opdrachtgever en de door opdrachtgever aangeleverde relevante informatie.

 2. Opdrachtgever aanvaardt dat er geen garanties worden gegeven met betrekking tot het met de opdracht nagestreefde doel of het door hem beoogde resultaat.

 3. Als bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht er zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zal de partij bij wie dit speelt de andere partij hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

 4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat ISOLEASE tijdig bezit krijgt van alle relevante en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die ISOLEASE nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht en dat de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers of hulppersonen van de opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn.

 5. ISOLEASE heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de daardoor ontstane (meer)kosten volgens de gebruikelijke tarieven van ISOLEASE aan de opdrachtgever in rekening te brengen als de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken voor ISOLEASE beschikbaar is of als de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet.

 6. Als door ISOLEASE in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 7. ISOLEASE is bevoegd om, indien zij dat voor de goede uitvoering van de gegeven opdracht noodzakelijk acht, bij de uitvoering van de gegeven opdracht derden te betrekken. Een eventueel tekortschieten van deze derden kan slechts aan ISOLEASE worden toegerekend, indien ISOLEASE bij de keuze van deze derden niet zorgvuldig is geweest.


5 Wijziging van de opdracht 

 1. Hoewel ISOLEASE een verzoek van de opdrachtgever om met wijziging of aanvulling van de opdracht in te stemmen steeds welwillend zal overwegen is zij tot een dergelijke wijziging, aanvulling of instemming op geen enkele wijze verplicht. Wijziging, aanvulling of instemming is slechts geldig wanneer dit schriftelijk door ISOLEASE is bevestigd.

 2. Wanneer ISOLEASE instemt met wijziging of aanvulling van de opdracht kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever zal daarover vooraf worden geïnformeerd en de gemaakte afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd.

 3. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien zal ISOLEASE in goede harmonie met de opdrachtgever naar een oplossing zoeken, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) oorspronkelijke opdracht.

 4. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) of omstandigheden aan de zijde van ISOLEASE de afgesproken planning kunnen beïnvloeden.

 5. Het niet onmiddellijk uitvoeren van een gewijzigde opdracht of het vanwege omstandigheden niet halen van de planning levert geen wanprestatie van ISOLEASE op en is voor de opdrachtgever geen reden om de overeenkomst te annuleren, op te zeggen of te ontbinden.


6 Duur, planning en beëindiging van de opdracht

 

 1. ISOLEASE zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt.

 2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ISOLEASE, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-) termijnen aan de opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan. Evenmin bestaat dan recht op vergoeding van enige door de opdrachtgever als gevolg van de overschrijding geleden schade.

 3. De opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door de opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever en ISOLEASE.

 4. ISOLEASE en de opdrachtgever hebben het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, als één van de partijen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten als gevolg van gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

 5. Mocht ISOLEASE tot opschorting of ontbinding overgaan, dan is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor eventueel zullen ontstaan.

 6. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is het ISOLEASE toegestaan de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De opdrachtgever is alsdan, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. Deze schadeloosstelling zal bestaan uit het voldoen van de gehele c.q. nog resterende opdrachtsom.

 7. Indien een opdracht aan ISOLEASE is verstrekt, maar deze vóór de start daarvan door opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt afgezegd heeft ISOLEASE recht op de volgende compensatie: a. tot 8 kalenderdagen voor de geplande start: 100% van de overeengekomen prijs, b. 15 tot 9 kalenderdagen voor de geplande start: 75% van de overeengekomen prijs, c. 30 tot 16 kalenderdagen voor de geplande start: 50% van de overeengekomen prijs, d. 31 tot 60 kalenderdagen voor de geplande start: 25% van de overeengekomen prijs, e. meer dan 61 kalenderdagen voor de geplande start: 10% van de overeengekomen prijs.

 8. ISOLEASE heeft het recht een opdracht tot 2 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering te annuleren, onder terugbetaling van eventueel reeds van de opdrachtgever aan ISOLEASE betaalde gelden. Buiten terugbetaling als voornoemd, zal ISOLEASE nooit schadeplichtig zijn richting de opdrachtgever. Annulering door ISOLEASE korter dan 2 weken voor de overeengekomen datum van uitvoering is, onder dezelfde voorwaarden, toegestaan in geval de door ISOLEASE ingeschakelde adviseur of medewerker verhinderd is om gezondheidsredenen of vanwege ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid of relatie.

 9. Aan zowel ISOLEASE als de opdrachtgever is het toegestaan de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. ISOLEASE is in geval van ontbinding tegenover de opdrachtgever nooit tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

 10. ISOLEASE is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of wanneer ISOLEASE feiten en/of omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever deze verplichtingen niet zal nakomen.

 11. ISOLEASE is bevoegd haar werkzaamheden te beëindigen en/of de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of wanneer het omstandigheden betreft die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ISOLEASE kan worden gevraagd.

 12. Als ISOLEASE overgaat tot opschorting, beëindiging of ontbinding is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan opdrachtgever.

 13. Als de overeenkomst wordt ontbonden, hetzij door ISOLEASE, hetzij door opdrachtgever, dan zijn de dan bestaande en eventueel nog te ontstane vorderingen van ISOLEASE op opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

 14. Annulering of tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever is mogelijk, maar dit laat onverlet dat de opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd is, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. Deze afspraken dienen schriftelijk te worden overeengekomen.


7 Overmacht

 1. ISOLEASE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ISOLEASE geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 3. ISOLEASE kan gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zover ISOLEASE ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk zou kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ISOLEASE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. 


8 Prijs

 1. Alle tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

 2. Kantoorkosten en reis- en verblijfkosten zijn door ISOLEASE niet in de tarieven en kostenramingen berekend, tenzij anders is vermeld. Deze kosten en de kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van producten (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 3. Het is ISOLEASE toegestaan om tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan als de verhoging van deze prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de overeenkomst om die reden op te zeggen of te ontbinden. Bij een verhoging van meer dan 10% zullen partijen in overleg treden.


9 Betaling

 1. De opdrachtgever zal alle facturen afkomstig van ISOLEASE altijd uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen op het door ISOLEASE aangegeven rekeningnummer. ISOLEASE is gerechtigd om zowel vooraf als periodiek te factureren.

 2. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door ISOLEASE.

 3. Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim. Opdrachtgever is over het openstaande bedrag dan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

 4. Indien de opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen dan komen alle door ISOLEASE gemaakte werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij ISOLEASE er voor kiest deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

 5. De opdrachtgever is over de verschuldigde buitengerechtelijke kosten ook rente verschuldigd. Deze rente is de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

 6. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde kosten en rente en daarna pas in mindering op de hoofdsom.

 7. De opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening met het door hem aan ISOLEASE verschuldigde.

 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te worden gemeld.

 9. ISOLEASE heeft het recht om, voordat zij verplichtingen van haar kant nakomt, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen.


10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Wanneer ISOLEASE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. De bepalingen in dit artikel gelden tevens voor het geval ISOLEASE aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door ISOLEASE bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

 2. ISOLEASE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ISOLEASE is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 3. ISOLEASE is nimmer aansprakelijk voor niet behaalde resultaten. ISOLEASE is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en/of het uitvoeren van de opdracht.

 4. ISOLEASE is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van de opdrachtgever en/of door personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

 5. ISOLEASE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, annulering of ontbinding door ISOLEASE.

 6. ISOLEASE is uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade. Hieronder wordt verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe materiële schade.

 7. ISOLEASE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, geestelijke schade, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie. Voormelde opsomming van indirecte schade is niet limitatief.

 8. Aansprakelijkheid van ISOLEASE als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien de opdrachtgever ISOLEASE direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming bepaalt, en ISOLEASE ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

 9. De aansprakelijkheid van ISOLEASE is steeds beperkt tot maximaal de opdrachtsom of, indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één jaar wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.

 10. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan de door de verzekeraar van ISOLEASE gedane uitkering, vermeerderd met het eigen risico van ISOLEASE onder deze verzekering, met een maximum van € 15.000,-.

 11. Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan, schriftelijk bij ISOLEASE meldt.

 12. Elke aansprakelijkheid van ISOLEASE jegens de opdrachtgever en/of personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is, op welke grond dan ook, verjaart door verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de opdracht door afronding, ontbinding of opzegging is geëindigd. Deze termijn is tevens een vervaltermijn.

 13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ISOLEASE.

 14. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ISOLEASE gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ISOLEASE daardoor direct of indirect ontstaan.

 15. De opdrachtgever vrijwaart ISOLEASE en haar medewerkers en hulppersonen voor aanspraken van derden terzake van eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door ISOLEASE geleverde wordt gemaakt.

 16. De opdrachtgever vrijwaart ISOLEASE voor alle aanspraken en schade van ISOLEASE en/of door haar ingezette hulppersonen die in verband met de uitvoering van de opdracht wordt geleden en die het gevolg is van het handelen of het nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in het bedrijf of de organisatie van opdrachtgever.

 17. Wanneer ISOLEASE door een derde mocht worden aangesproken in verband met schade, dan is de opdrachtgever gehouden op eigen kosten ISOLEASE zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat in dat geval redelijkerwijs van opdrachtgever verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is ISOLEASE, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. De kosten en schade aan de zijde van ISOLEASE daardoor ontstaan komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

 18. ISOLEASE kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: - een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van ISOLEASE ligt en daarom niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven- enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn of haar ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

 19. ISOLEASE is nooit aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de opdrachtgever het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

 20. ISOLEASE is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg van de toepassing of het gebruik van de producten en/of de resultaten van de werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart ISOLEASE voor alle in dit artikel bedoelde schade.

 21. Materiële schade en alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- en software als gevolg van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan ISOLEASE nimmer worden aangerekend.


11 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij ISOLEASE en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft ISOLEASE volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die samenhangen met de producten en/of diensten.

 2. ISOLEASE verleent aan de opdrachtgever het recht om de producten uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, maar dit alleen nadat opdrachtgever aan alle (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISOLEASE is het de opdrachtgever niet toegestaan: (a) de producten ter inzage te geven, openbaar te maken of te vermenigvuldigen (op welke wijze dan ook) buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers; of (b) de producten (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of deze voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.


12 Vertrouwelijkheid

 1. ISOLEASE en de opdrachtgever zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens (in welke vorm dan ook) waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien dat door een partij als zodanig is aangegeven.

 2. In geval van het niet tot stand komen van een opdracht of na beëindiging van de opdracht, om welke reden dan ook, blijft deze geheimhoudingsplicht in stand.

 3. Wanneer ISOLEASE op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, is ISOLEASE niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van deze informatieverstrekking en is opdrachtgever niet gerechtigd tot opzegging of ontbinding van de opdracht op grond van deze informatieverstrekking.

 4. Wanneer opdrachtgever in strijd handelt met het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever, ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van ISOLEASE een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat er sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van ISOLEASE, waaronder haar recht om in plaats van de boete schadevergoeding te vorderen.


13 Privacy en persoonsgegevens
ISOLEASE respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat (persoonlijke) informatie die de opdrachtgever aan ISOLEASE verstrekt vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de vigerende regelgeving wordt verwerkt.

14 Overig

 1. De rechten van opdrachtgever uit de overeenkomst met ISOLEASE kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van ISOLEASE. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking.

 2. Alle met de opdrachten gevormde dossiers zullen door ISOLEASE gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna deze dossiers in beginsel worden vernietigd.


15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ISOLEASE partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook wanneer aan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien opdrachtgever of een bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. In dit laatste geval is opdrachtgever en/of die partij verplicht in Nederland domicilie te kiezen. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de wederpartij geacht domicilie te hebben gekozen bij ISOLEASE.

 2. Als er geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van de offerte of opdracht, dan wel van overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarvan het gevolg zijn, zullen partijen trachten deze in eerste instantie in goed overleg op te lossen, al dan niet met behulp van een onafhankelijke derde.

 3. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam. De rechter kan pas worden benaderd als een geschil niet is opgelost binnen 3 weken na het ontstaan daarvan. In spoedeisende kwesties hoeft deze termijn niet in acht te worden genomen.

bottom of page